Love og vedtægter for
Horsens Motorbåd Klub

§ 1

Klubbens navn er “Horsens Motorbåd Klub”.

§ 2

Klubbens formål er at samle bådejere til varetagelse af fælles interesser, såsom liggepladser, fremskaffelse af ophalings materiale m.m. Det er ethvert medlems pligt at behandle klubbens materialer ordentligt, og aflevere det i samme stand.

§ 3

Som medlem kan optages enhver ejer eller bruger af en lystbåd, som har eller søger plads i Horsens Marina. Der foruden kan et familiemedlemskab for to personer tegnes, hvis disse bådejere bor under samme husstand. Kontingentet fastsættes under samme regler som for et almindeligt medlemskab. Er man ikke bådejer, kan man blive passiv medlem, men kan ikke stille op til bestyrelsesposter, og har heller ikke stemmeret. Ved oprettelse af familiemedlemskab kan kun den ene person lade sig opstilles til klubbens bestyrelse på klubbens ordinære generalforsamling. Kontingent fastsættes af bestyrelsen, hvis den finder det økonomisk nødvendig. Dog   vil ét års kontingent aldrig kunne stige mere end 100 kr. uden en generalforsamling. Kontingent betales helårlig. Indmeldelsesgebyr betales til klubben ved indmeldelse, og beløbet er et engangsbeløb. Hvis man går fra aktiv til passiv og tilbage skal man ikke betale gebyr igen. Indskuddets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Priser på medlemskaber pr. 1. januar 2023, aktiv medlemskab 800. kr. familie medlemskab 1100 kr. passiv medlemskab 350 kr. indmeldelsesgebyr 700 kr. Gebyr ved for sen betaling 100 kr.

Kontingent betales senest 1. marts.

§ 4

Det påhviler ethvert medlem på sin båd at føre klubbens stander, samt navn og hjemsted, og bådplads nr. Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at være behjælpelig med at holde klubbens klubhus og dennes lokaler, såsom støvsugning, opvask, aftørring af borde m.m.

§ 5

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer vælges på generalforsamling. Formanden vælges på lige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted. Kasserer vælges på ulige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan   finde sted. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted. 3 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted. 

Skulle formand eller kasserer afgå i utide, vælges indtil næste generalforsamling én blandt bestyrelsens øvrige bestyrelses medlemmer.

På hver generalforsamling vælges 2 bilagskontrollanter og 2 bestyrelses-suppleanter. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan    finde sted.

Bestyrelsen kan udpege en bogholder til at hjælpe klubbens kasserer med at føre regnskab

§ 6

Kassereren varetager klubbens økonomiske midler. Den samlede bestyrelse er sammen med kassereren ansvarlig for klubbens midler. Regnskabet revideres én gang årligt af bilagskontrollanter og forlægges på den ordinære generalforsamling. Der udfærdiges både drifts- og statusregnskab, samt et budget for   det kommende år. Kassereren er til enhver tid forpligtet til at oplyse bestyrelsen om klubbens økonomiske stilling.

Bestyrelsen er bemyndiget til:

  • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer, til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt indgå kontrakter herom
  • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer, til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue, samt at varetage foreningens økonomiske anliggender.

§ 7

Klubbens bestyrelse varetager den daglige drift af klubhus og vedligeholdelse, herunder indkøb og salg, ligeledes sætter bestyrelsen prisen på klubbens øl & vand. Større indkøb ved et på generalforsamlingen fastlagt beløb, kan disponeres af bestyrelsen, hvis alle 5 er enige. Bestyrelsen tegner klubben udadtil, såsom aftaler med offentligt instans, dagblade, samt havnemyndigheder.

§ 8

Til at føre tilsyn med bådepladsen og materialer ansætter bestyrelsen en pladsmand, hvis henstillinger skal efterkommes af medlemmerne, idet klubben der igennem ønsker at få sådanne tilstande, at klubbens renomme´ ikke forringes. Det er ethvert medlems pligt ved optagning og isætning at sørge for at materialet, såsom vogne er i orden. Alle medlemmer skal have deres båd ansvarsforsikret. Kvittering skal forevises pladsmand eller bestyrelsen ved forlangende. Medlemmerne skal følge havnens reglement og pladsmandens anvisninger.  Såfremt et medlem ikke ordner sin båd på behørig måde, det være sig med hensyn til renlighed og orden, fortøjning, udhængning af fender m.m. kan bestyrelsen efter henstilling, ekskludere medlemmet af klubben.

§ 9

Bestyrelsen kan også udelukke et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såfremt et medlem i ord eller handling direkte eller indirekte, bevidst er årsag til at klubben eller dens bestyrelses renommé skades eller bringes i miskredit udadtil, samt ved trusler og slagsmål på klubbens område og ved klubbens arrangerede ture og fester kan bestyrelsen ekskludere vedkommende medlem.

I såvel sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer   endelige afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav, på egen anmodning, at sagen tages op på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på som et særskilt punkt. En generalforsamlings afgørelse af eksklusion   kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, altså simpelt flertal.

§ 10

Generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Til lovændring behøves kun én generalforsamling. Ekstra generalforsamling skal afholdes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger dette over for formanden. Formanden kan altid indkalde til en ekstra generalforsamling, samt hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det skriftlig over for formanden. Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail. Skulle der være nogen som ingen e-mailadresse har, vil disse få indkaldelsen via post.

§ 11

Det er ethvert medlems pligt at være et andet medlem behjælpelig såvel på sø, i havn som på land.

§ 12

Klubben yder ingen erstatning, såfremt nogen kommer til skade ved ophaling eller udsætning af både, eller på nogen anden måde kommer til skade på klubbens område.

§ 13

Klubben kan kun ophæves, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette over for bestyrelsen. Ophører klubben, skal klubbens midler og aktiver overføres til Motorbåds & Tursejleres sociale samvær, samt sikkerhed til søs, inden for begrebet fritidssejlads.

Således vedtaget på generalforsamling.

Horsens, den 18. marts 2023