Love og vedtægter for
Horsens Motorbåd Klub

§ 1

Klubbens navn er “Horsens Motorbåd Klub”.

§ 2

Klubbens formål er at samle bådejere til varetagelse af fælles interesser, såsom liggepladser, fremskaffelse af ophalingsmateriale m.m.  Ved optagelse i klubben og senere har bestyrelsen ret til at godkende og forkaste medlemmernes både med hensyn til sejldygtighed og størrelse. Både, der vejer over 9 tons, må ikke benytte klubbens slæbested.  Det er ethvert medlems pligt at behandle klubbens materialer ordentligt, og aflevere det i samme stand.

§ 3

Som medlem kan optages enhver ejer eller bruger af en lystbåd, som har eller søger plads i Horsens Lystbådehavn. Derforuden kan et famliemedlemskab for to personer tegnes, hvis disse bådejere bor under samme husstand. Kontingentet fastsættes under samme regler som for et almindeligt medlemskab. Ved oprettelse af famliemedlemskab kan kun den ene person lade sig opstilles til klubbens bestyrelse på klubbens ordinære generalforsamling. Kontingent fastsættes af bestyrelsen, hvis den finder det økonomisk nødvendig. Dog vil ét års kontingent aldrig kunne stige mere end 100 kr. uden en generalforsamling. Kontingent betales helårlig. Indmeldelsesgebyr betales til klubben ved indmeldelse, og beløbet er et engangsbeløb. Efter udmeldelse af klubben skal der betales nyt indskud, hvis man ønsker sit medlemskab genoptaget. Indskuddets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingent betales senest 1. marts.

§ 4

Det påhviler ethvert medlem på sin båd at føre klubbens stander, samt navn og hjemsted, og bådplads nr. Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at være behjælpelig med at holde klubbens klubhus og dennes lokaler, såsom støvsugning, opvask, aftørring af borde m.m.

§ 5

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer vælges på generalforsamling.

Formanden vælges på lige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
Kasserer vælges på ulige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
2 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.

Skulle formand eller kasserer afgå i utide, vælges indtil næste generalforsamling én blandt bestyrelsens 5 medlemmer.
På hver generalforsamling vælges 2 bilagskontrollanter og 2 bestyrelses-suppleanter. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan udpege en bogholder til at hjælpe klubbens kasserer med at føre regnskab

§ 6

Kassereren er ansvarlig for klubbens økonomiske midler. Regnskabet revideres én gang årligt af revisorerne og forlægges på den ordinære generalforsamling. Der udfærdiges både drifts- og statusregnskab, samt et budget for det kommende år. Kassereren er til enhver tid forpligtet til at oplyse bestyrelsen om klubbens økonomiske stilling. Midler af klubbens formue kan kun hæves ved både kassereren og formandens underskrift.

§ 7

Klubbens bestyrelse varetager den daglige drift af klubhus og vedligeholdelse, herunder indkøb og salg, ligeledes sætter bestyrelsen prisen på klubbens øl & vand. Større indkøb ved et på generalforsamlingen fastlagt beløb, kan disponeres af bestyrelsen, hvis alle 5 er enige. Bestyrelsen tegner klubben udadtil, såsom aftaler med offentligt instans, dagblade, samt havnemyndigheder.

§ 8

Til at føre tilsyn med bådepladsen og materialer ansætter bestyrelsen en pladsmand, hvis henstillinger skal efterkommes af medlemmerne, idet klubben derigennem ønsker at få sådanne tilstande, at klubbens renomme´ ikke forringes. Det er ethvert medlems pligt ved ophaling og isætning at sørge for at materialet, såsom vogne er i orden. Alle medlemmer skal have deres båd ansvarsforsikret. Kvittering skal forevises pladsmand eller bestyrelse ved forlangende. Medlemmerne skal straks foretage de ændringer i bådens fortøjninger, som forlanges af bestyrelsen, og de har såfremt et medlem undlader at foretage en forlangt ændring, ret til straks at lade denne udføre for medlemmets regning. Såfremt et medlem ikke ordner sin båd på behørig måde, det være sig med hensyn til renlighed og orden, fortøjning, udhængning af fender m.m. kan bestyrelsen efter henstilling ekskludere medlemmet af klubben.

§ 9

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt pågældende ved sin opførelse har skadet klubbens renommé udadtil, samt ved trusler og slagsmål på klubbens område og ved klubbens arrangerede ture og fester.

Efter at et medlem af HMK er ekskluderet af klubben, kan pågældende heller ikke komme i klubben som gæst. Hvis et medlem tager et ekskluderet medlem med ind i klubben eller til klubbens arrangementer, vil bestyrelsen tage pågældende medlems, medlemskab op til bestyrelsesmøde, og en evt. eksklusion kan forekomme.

Bestyrelsen kan også udelukke et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såfremt et medlem i ord eller handling direkte eller indirekte, bevidst er årsag til at klubben eller dens bestyrelses renommé skades eller bringes i miskredit kan bestyrelsen ekskluderer vedkommende medlem.

I såvel sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer endelig afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav, på egen anmodning, at sagen tages op på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på som et særskilt punkt. En generalforsamlings afgørelse af eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, altså simpelt flertal.

§ 10

Generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Til lovændring behøves kun én generalforsamling. Ekstra generalforsamling skal afholdes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger dette overfor formanden. Formanden kan altid indkalde til en ekstra generalforsamling, samt hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det skriftlig overfor formanden. Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail. Skulle der være nogen som ingen e-mailadresse har, vil disse få indkaldelsen via post.

§ 11

Det er ethvert medlems pligt at være et andet medlem behjælpelig såvel på sø, i havn som på land.

§ 12

Klubben yder ingen erstatning, såfremt nogen kommer til skade ved ophaling eller udsætning af både, eller på nogen anden måde kommer til skade på klubbens område.

§ 13

Klubben kan kun ophæves, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette overfor bestyrelsen. Ophører klubben, skal klubbens midler og aktiver overføres til HMKVs konto og dennes eje, og bruges efter HMKVs love & Vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamling.

Horsens, den 29. maj 2021